Polityka prywatności


Bezpieczeństwo korzystania z serwisu NIEZAPLACONE.INFO oraz zaufanie użytkowników jest dla nas szczególnie ważne. Nowoczesny, bezpieczny hosting z wykorzystaniem profesjonalnych serwerów, dbałość o aktualizację i wprowadzanie najnowszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń serwerów jest gwarantem bezpieczeństwa danych. Nasze serwery spełniają wszystkie wymogi stawiane przez instytucje rządowe.

NIEZAPLACONE.INFO zapewnia najwyższe standardy ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), stosownie do przepisu art. 24 w zw. z 32 RODO.

Dane osobowe są chronione zgodnie z polskim prawem oraz wewnętrznymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych. Systemy informatyczne oraz tradycyjne, które przechowują dane osobowe, są chronione odpowiednimi środkami technicznymi.

Zapewniamy Użytkownikom poufność w zakresie wszelkich przekazywanych informacji. Informacje te mogą być powierzane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez podwykonawców z zachowaniem przepisów RODO, w szczególności działających na nasze polecenie stosownie do art. 28 RODO. Udostępnienie danych może nastąpić wyłącznie po stwierdzeniu podstawy legalizacyjnej w tym zakresie, stosownie do art. 6 ust. 1 RODO.

Kopie bezpieczeństwa – dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych, codziennie wykonujemy kopie bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerze.

Logowanie do systemu – login i hasło są nadawane przy rejestracji do systemu i nikt oprócz Państwa nie posiada hasła do Państwa konta, co za tym idzie – nasi pracownicy nie mają dostępu do Państwa kont.

 

Jakie dane gromadzimy

  • W trakcie rejestracji gromadzimy podstawowe dane dotyczące podmiotu gospodarczego, który użytkownik reprezentuje: Nazwę firmy, jej dane rejestrowe, tj. numer NIP, adres rejestracji/wykonywania działalności.
  • Dodatkowo pobieramy niezbędne do pracy dane dotyczące użytkownika firmowego, takie jak: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail. Każdy użytkownik musi zaakceptować regulamin serwisu.

Użytkowanie systemu

  • W trakcie użytkowania systemu przechowujemy następujące dane:
    • Dane dłużników tj.:
      • w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: dane rejestrowe podmiotów: nazwa, adresy wykonywania działalności gospodarczej, NIP, oraz wartości i daty powstania, a także daty wymagalności wierzytelności,
      • w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zawarte w zleceniach informacje o wysokości zadłużenia, w tym daty powstania, terminy płatności, wysokość zadłużenia a także dane pozwalające zidentyfikować dłużnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. 
    • W systemie są przechowywane także informacje o rodzaju dokonywanych czynności przez konkretnego użytkownika, czasie wykonania czynności w systemie, a zwłaszcza: ogłoszenia sprzedaży wierzytelności, propozycje złożone przez kupujących, sprzeciwy złożone przez dłużników.
    • Chronimy dane firmowe i dane osobowe użytkowników. Nasi pracownicy mają dostęp tylko do niezbędnych danych pozwalających zrealizować usługę: w tym dane pozwalające na kontakt z wystawcą wierzytelności.
  • Wprowadziliśmy środki zabezpieczenia zaprojektowane w celu ochrony informacji osobowych dostarczanych przez użytkowników zgodnie ze standardami stosowanymi w branży. Dane firmowe oraz dane osobowe użytkowników udostępniamy stronom trzecim wyłącznie:
    • za zgodą użytkowników i jeśli jest to niezbędne do wypełnienia zlecenia,
    • aby zapewnić użytkownikom funkcje i funkcjonalność systemu,
    • kiedy uważamy, że jest to uzasadnione i konieczne w przypadku wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej.
  • Inni użytkownicy systemu nie widzą kto jest użytkownikiem systemu, jaka firma go użytkuje, jakie składa zlecenia. 

Pliki cookies

W celu gromadzenia informacji korzystamy z plików cookies i podobnych technologii. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie porcje informacji zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. W ramach serwisu Niezaplacone.info stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy i są przechowywane w urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji (wylogowania, opuszczenia strony bądź zamknięcia przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika przez określony czas bądź do momentu usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i zablokować pobieranie tych plików z naszego serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach serwisu Niezaplacone.info.

Należy pamiętać, że cały czas staramy się usprawniać i ulepszać świadczone przez nas usługi, a także wprowadzać nowe. Wiąże się to także z możliwością gromadzenia informacji na nowe sposoby bądź poszerzenia zakresu informacji. Staramy się na bieżąco uaktualniać politykę prywatności, by wszelkie zmiany w systemie odnajdywały odzwierciedlenie niezwłocznie w polityce prywatności.

Informacje o komputerze i urządzeniu mobilnym

Do celów statystycznych zbieramy informacje o ruchu generowanym przez serwis, rodzaju urządzeń, czasie użycia serwisu na poszczególnych urządzeniach i platformach systemowych, etc.

Bezpieczeństwo

Aby odpowiednio chronić zawarte informacje w systemie zalecamy, przy tworzeniu hasła do systemu, by tworzyć je maksymalnie trudne do odgadnięcia. Pamiętaj, to Ty bezpośrednio odpowiadasz za dostęp do konta poprzez Twój osobisty login i hasło. Wprowadziliśmy minimalne zalecenia dotyczące hasła, które musi się składać z co najmniej 6 znaków, jednakże zalecamy tworzenia haseł o maksymalnie możliwym poziomie trudności, ze znakami alfanumerycznymi, dużymi i małymi literami oraz znakami specjalnymi.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla Dłużnika, którego dług opublikowano na portalu niezaplacone.info

  1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wierzyciel publikujący dług na portalu niezaplacone.info. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, a także bezpośrednio z Administratorem.
  2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
    • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu sprzedaży wierzytelności.
  3. Kategorie danych. Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych: identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej.
  4. Odbiorcy. W powyższym celu Administrator powierza Państwa dane osobowe do odbiorcy jakim jest operator portalu niezaplacone.info – EULEO sp.z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22., NIP 945-19-46-623
  5. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
  6. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
    • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu albo przedawnienia roszczeń.
  7. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, jest możliwość dochodzenia roszczenia przez jego sprzedaż.
  8. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych - jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
  9. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności.
  10. Skarga. W przypadku jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Źródło danych. Administrator może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe (kontaktowe, identyfikacyjne, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej) również w sposób inny niż od Państwa, w szczególności z rejestrów publicznie dostępnych, takich jak KRS i CEIDG.
  12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla Klientów (wierzycieli) niezaplacone.info.

  1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest EULEO  sp.z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22., NIP 945-19-46-623. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
    • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,
    • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu ewentualnego dochodzenia roszczenia albo obrony, zapobiegania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów, w celach administracyjnych spółek z grupy Euleo, w celach marketingowych kanałem tradycyjnym przez czas trwania łączącej nas relacji,
    • art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, w celu realizacji obowiązków podatkowych, bilansowych wynikających przepisów,
    • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgody, w celu marketingu i promocji swoich usług, przy wykorzystaniu kanału komunikacji objętego Państwa zgodą.
    • W celu wykonania umowy Administrator przetwarza również dane osobowe osób zatrudnionych u Klienta przeznaczonych do kontaktu/wykonania umowy, podstawą prawną legalizującą takie przetwarzanie jest stosunek prawny łączący tę osobę z Klientem Administratora.
  3. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom mającym status odrębnego administratora, mogą to być inni radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi i inni przedstawiciele zawodów regulowanych lub zawodów zaufania publicznego, których cele i sposoby przetwarzania określone są w prawie powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów administracyjnych dane mogą być udostępnione spółkom z grupy Euleo.
  4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
  5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
    • na podstawie niezbędności do wykonania umowy – do czasu wykonania umowy,
    • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przedawnienia roszczeń albo wygaśnięcia innego prawnie uzasadnionego interesu,
    • na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych przepisach,
    • na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.
  6. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, jest możliwość obrony i dochodzenia roszczeń, zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów, cele administracyjne spółek z grupy Euleo.
  7. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
  8. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności.
  9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: bok@euleo.pl
  10. Skarga. W przypadku, jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
  12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.